Subvencija grada

Uputstvo za ostvarivanje prava na subvencije

Skupština Grada Beograda je na sednici održanoj 21.01.2015.godine donela ODLUKU o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice (u daljem tekstu privatne predškolske ustanove sa verifikacijom Ministarstva Prosvete RS), koja je objavljena u Službenom listu Grada Beograda broj 2/2015.

Način primene ove ODLUKE:

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU) imaće sledeći roditelji:

 • Državljani republike Srbije
 • Deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda
 • Roditelji čije dete na konkursu za državni vrtić ne budu dobili mesto u državnom vrtiću
 • Prema dinamici koja je planirana od strane Sekretarijata, u ovom trenutku procedura će biti sledeća:
 • Svi roditelji koji su zainteresovani za subvenciju neophodno je da konkurišu za mesto u državni vrtić (ukoliko dete pohađa privatnu ustanovu roditelj može neometano da konkuriše, ukoliko dete pohađa državni vrtić neophodno je da se dete ispiše iz državnog vrtića i opet konkuriše).

Iz vrtića gde su konkurisali treba da preuzmu POTVRDU da nisu upisani.

Roditelji čija deca dobiju mesto u državnom vrtiću mogu da prihvate mesto u državnom vrtiću ili da se upišu u privatni vrtić, ali BEZ MOGUĆNOSTI DA KORISTE SUBVENCIJU.

 • Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić roditelji dolaze u privatnu predškoslku ustanovu i sa ustanovom potpisuju UGOVOR o prijemu deteta u vrtić, prema tržišnim uslovima prema kojima Ustanova inače posluje.
 • Roditelj će prema UGOVORU koji je potpisao sa privatnom predškolskom ustanovom izmirivati svoje obaveze i plaćaće cenu koja je dogovorena Ugovorom. Roditelj od prvog dana upisa plaća Ustanovi punu cenu.
 • Zahtev za subvenciju roditelj podnosi organizacionoj jedinici GU Beograd nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečije zaštite, na jedinstvenom obrascu koji će biti objavljen na njihovom sajtu, ili se može preuzeti na njihovoj pisarnici.

 

Uz Zahtev roditelj prilaže:

 • Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta;
 • Izvod iz matične knjige rođenih za dete / rešenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja, usvojitelja, hranitelja;
 • Uverenje o državljanstvu;
 • Fotokopija lične karte – očitana;

Ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom .

 • Na osnovu podnetog zahteva komisija u organizacionoj jedinici donosi REŠENJE, na koje roditelj ima pravo žalbe.

Visina sredstava subvencije je sledeća:

Cena vrtića > 27.700,00 Cena vrtića < 27.000,00
Roditelj plaća Do cene vrtića 5.540,00
Grad plaća22.160,00 dinara Do cene vrtića

 • Deci koja se od 01.09.2015.godine upisuju na pohađanje pripremnog predškolskog programa mogu da konkurišu za subvenciju (nadoknadu dela troškova) umanjenu za 4 sata, jer finansiranje pripremnog predškolskog programa u trajanju od 4 sata dnevno se realizuje iz budžeta Republike Srbije. Za sada još uvek Ministarstvo Prosvete RS neće finansirati pripremni predškolski program. Za ostale sate koje dete provede u privatnoj predškolskoj ustanovi važe ista pravila, Grad plaća 80 %, roditelj 20%. Dodatna pojašnjenja o nadoknadi dela sredstava za pripremni predškolski program će naknadno biti objavljena.
 • Subvencija će se isplaćivati iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA prema Rešenju koje roditelj bude dobio, za prethodni mesec, uz potvrdu predškolske ustanove o dolaznosti deteta u toku tog meseca.

Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji će moći da dobiju u:

Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu
Privatnoj predškolskoj ustanovi koju odaberu za svoje dete

PU Beli Dvorac
Beograd