Programi

Program Predškolske ustanove „Beli Dvorac“ je verifikovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Svaka grupa ima do petnaestoro dece sa kojima se radi na razvoju psihomotorike, kognitivnih, socijalnihih sposobnosti, sticanju novih veština, saznavanju i otkrivanju novih stvari.

 

*Rad sa decom do tri godine*

 

Pored bazičnih fizioloških potreba, u nasem vrtiću program rada u jaslicama podrazumeva zadovoljavanje i drugih dečjih potreba:

 • Potreba za emocionalnom sigurnošću
 • Potreba za kretanjem
 • Potreba za igrom
 • Potreba za afirmacijom
 • Potreba za čulnom stimulacijom
 • Potreba za saznavanjem i otkrivanjem
 • Prilagođene igračke i uslovi boravka
 • Praćenje razvojnog puta deteta
 • Obroci prilagođeni uzrastu deteta

 

*Rad sa decom od 3 do 6 godina*

 

Sa decom vrtićkog uzrasta radi vaspitač, po predškolskom programu koji je sastavljao tim Predškolske ustanove „Beli Dvorac“. Prioritetni zadaci vaspitno obrazovnog rada sa decom su:

 • stvaranje povoljne sredine za učenje i razvoj
 • bogaćenje i podsticanje dečijeg razvoja i napredovanje kroz socijalni, emocionalni, kognitivni i motorički razvoj
 • praćenje razvojnih i individualnih karakteristika
 • sticanje pozitivne slike o sebi
 • razvijanje poverenja u sebe i druge
 • podsticanje samostalnosti, individualne odgovornosti i autentičnosti
 • kultivisanje dečjih emocija
 • podsticanje verbalne i neverbalne komunikacije i kreativnog izražavanja

 

Saradnja sa roditeljima

 

Neposredna dnevna komunikacija između vaspitača i roditelja – razmena dnevnih informacija о detetovom ponašanju, aktivnostima i ishrani, кao i novonastalim promenama u porodici, koje mogu uticati na detetovo ponašanje u vrtiću.

Pisana komunikacija – prenos važnih informacija roditeljima putem obaveštenja na oglasnoj tabli.
Radionice za roditelje – kroz razmenu iskustava sa drugim roditeljima i stručno savetovanje od strane pedagoga, psihologa, vaspitača, zajedno ćemo raditi na uspostavljanju bogatijeg i lepšeg odnosa između roditelja i deteta.
U našem vrtiću organizujemo zajedničke radionice u kojima aktivno učestvuju roditelji, zajedno sa svojom decom. Na taj nacčn roditelji se direktno upoznavaju sa programima i radom Ustanove.
Кreativni panoi podrazumevaju izlaganje dečjih kreativnih dostignuća na panoe, što predstavlja јedan od načina da roditelj prati rad svog deteta u vrtiću.
Šestomesečni izveštaji podrazumevaju da roditelj dobija povratnu informaciju od stručnog saradnika о detetovom socio-emocionalnom, kognitivnom i motoričkom razvoju.
Ankete i upitnici – U nasem vrtiću i upitnici su česti vid saradnje sa porodicom. Oni doprinose efikasnijem radu vrtića, praćenju trendova, želja i potreba roditelja, ali i celokupne porodice.
Roditeljski sastanci imaju za cilj informisanje roditelja o vaspitno-obrazovnom radu, tekućim pitanjima i funkcionisanju vrtića.
Edukacija roditelja se sprovodi organizacijom edukativnih roditeljskih sastanaka na kojima se diskutuje o akuelnim temama koje vode naši saradnici (pedijatar,psiholog,pedagog…).